Tag Archives: ถังบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น NBF SERIES

    ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ NBF-SERIES ผู้นำด้านระบบบำบัดแบบ Fixed Film Aeration เป็นถังบำบัดชนิดใช้อากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำโดยเฉพาะ บำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการตกตะกอนของเสีย และระบบ Fixed Film Aeration จึงมั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น Bio Compact Bio Series (ABC)

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ BIO COMPACT, BIO SERIES เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดย เฉพาะ เพื่อให้ได้น้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนระดับ ก ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้กรรมวิธีการบำบัด และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการควบคุมรักษา และประหยัดพลังงาน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสาธารณะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ทั่วไป

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น ABF

ถังกรองชนิดเติมอากาศ AQUA BIOFILM FIXED FILM คือถังบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของที่พักอาศัย หรือน้ำเสียชุมชนจากแหล่งอื่นๆ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโต

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น AP

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ AQUA PAC ออกแบบโดยการนำส่วนเกรอะและส่วนกรองมาไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพักอาศัยและสำนัก งานขนาดเล็กซึ่งน้ำ ที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลงสู่แหล่ง น้ำสาธารณะโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น IMPACT

ถังบำบัดน้ำเสีย IMPACT อาศัยขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ โดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะไหลลงสู่ถัง ในส่วนแรกจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกันเฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลล้นไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ซึ่งจะมี ANAEROBIC BACTERIA ที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติก (MEDIA) ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือ ทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น ST

ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA SEPTIC TANK เป็นถังเกรอะสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นทดแทนบ่อเกรอะวงแหวนคอนกรีตแบบเก่าถูก ต้องตามหลักวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด

ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่น AF

ถังบำบัดน้ำเสีย แบบไร้อากาศ AQUA FILTER – AF คือถังกรองแบบไร้อากาศ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้เงื่อนไขการประหยัด พลังงานสูงสุด